Regulamin

REGULAMIN

I. Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki dokonywania za pośrednictwem serwisu internetowego sprzedaży towarów oferowanych przez MP GROUP Sp. z o.o.
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.);
  2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204);
  3. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 ze zm.);
  4. ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.(Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
  5. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Sprzedający – MP GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Barczewie, kod pocztowy 11-010, ul. Prosta 6, NIP: 7393856284, REGON: 281430033; właściciel Serwisu dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
  2. Serwis – serwis internetowy stanowiący własność Sprzedającego, znajdujący się pod adresem elektronicznym www.sklep.mpgol.pl, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż towaru.
  3. Użytkownik – osoba  fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Użytkownik może dokonywać zakupu towarów w Serwisie.
  4. Czas realizacji Zamówienia - liczba dni roboczych, w jakich Sprzedający zrealizuje Zamówienie Użytkownika. Do czasu realizacji Zamówienia należy doliczyć czas konieczny na dostarczenie zamówionych towarów na adres wskazany przez Użytkownika.
  5. Dzień roboczy - dzień, który nie jest sobotą, niedzielą ani dniem wolnym od pracy.
  6. Rejestracja - czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do założenia Użytkownikowi Konta.
  7. Konto - utworzone po Rejestracji indywidualne konto Użytkownika uprawniające do pełnego korzystania z Serwisu, w tym do składania Zamówień.
  8. Złożenie Zamówienia – zawarcie umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu elektronicznego formularza zamówienia („Złóż zamówienie”).
  9. Potwierdzenie Zamówienia - e-mail, w którym Sprzedający potwierdza otrzymanie Zamówienia Użytkownika.
  10. Płatność – czynność dokonywana przez Użytkownika po Potwierdzeniu Zamówienia polegająca na zapłacie wskazanej ceny za określony towar oraz kosztów jego dostarczenia.
  11. Dane osobowe – zestaw danych Użytkownika o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.
 4. Sprzedający jest właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej dotyczących Serwisu oraz materiałów w nim publikowanych. Nie wolno używać jakichkolwiek części materiałów z Serwisu w celach komercyjnych bez zgody Sprzedającego.

II. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 4. Wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego zamieszczonego w zakładce Serwisu albo złożenie Zamówienia bez rejestracji jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą złożenia Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym, do której mogą mieć zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przekazanych w trakcie Rejestracji. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w przedmiotowym zakresie wyłącza możliwość realizacji Zamówienia.
 7. Sprzedający realizuje Zamówienia na terytorium całej Rzeczpospolitej Polskiej.

III. Warunki zawierania umowy

A. Składanie Zamówień

 1. Zamówienie w Serwisie można złożyć w wybrany sposób:
  1. dokonując zakupu bez rejestracji po wybraniu przycisku „Złóż zamówienie” lub
  2. po dokonaniu rejestracji i założenia Konta w Serwisie oraz wybraniu przycisku „Złóż zamówienie”.
 2. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje od Sprzedającego drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające między innymi kwotę należną Sprzedającemu za zamówiony towar oraz za koszty jego przesyłki.
 3. Sprzedający realizuje Zamówienie w ciągu 30 dni roboczych od dnia potwierdzenia Użytkownikowi przyjęcia jego Zamówienia. Realizacja oznacza wysłanie towaru po spełnieniu innych warunków opisanych w Regulaminie, w tym zwłaszcza po dokonaniu przez Użytkownika zapłaty za towar, chyba że Użytkownik wybrał opcję przesyłki za pobraniem. Dostawa odbywa się za pośrednictwem kuriera Firmy GLS.
 4. W razie stwierdzenia braku dostępności towaru po złożeniu przez Użytkownika Zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji Zamówienia w terminie dłuższym niż okres wskazany w ust. 4, bądź zaoferowania towaru alternatywnego, o czym poinformuje Użytkownika w wiadomości e-mail lub telefonicznie po otrzymaniu Zamówienia.

B. Płatności

 1. W Serwisie wyszczególnione są zarówno cena netto jak i cena brutto konkretnego towaru. Cena towaru nie zawiera kosztów przesyłki. Koszty przesyłki zostaną dodane do wartości zamówionych towarów po dokonaniu wyboru sposobu doręczenia przesyłki przez Użytkownika. Cennik kosztów przesyłki znajduje się w Serwisie oraz podawany jest przez Sprzedającego w trakcie składania Zamówienia przez Użytkownika. Sprzedający zastrzega, że ceny transportu zamówień obejmują tylko paczki, które spełniają wymagania wagowe i wymiarowe określone przez konkretną firmę kurierską, w przypadku przesyłek przewyższających dopuszczalne przez firmę kurierską normy należy je odebrać osobiście w miejscu wskazanym przez Sprzedającego bądź sposób i cenę ich wysyłki uzgodnić indywidualnie ze Sprzedającym.
 2. Z chwilą złożenia Zamówienia cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla obu Stron.
 3. Płatności za zamówione towary mogą być realizowane w następujący sposób:
  1. tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek Sprzedającego na podstawie faktury pro-forma
  2. gotówką - przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, tzw. przesyłka za pobraniem lub w przypadku przesyłki odebranej osobiście w miejscu wskazanym przez Sprzedającego.
 4. Składając Zamówienie i dokonując Płatności Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane przekazane Sprzedającemu w celu zakupienia towaru są zgodne z prawdą. Użytkownik jest uprawniony do używania konta bankowego lub innej formy płatności, z której korzysta przy dokonywaniu zakupów w Serwisie.
 5. Sprzedający wystawi fakturę papierową w terminie do 7 dni liczonym od dnia wydania towaru.

IV. Reklamacje

 1. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedającego w Serwisie są nowe.
 2. Użytkownikowi będącemu konsumentem, w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru. Opłatę za zwrot przesyłki na adres Sprzedającego ponosi Użytkownik.
 3. Użytkownicy nie będący konsumentami, mogą odstąpić od umowy wyłącznie na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
 4. Towar, który został zniszczony wskutek niewłaściwej eksploatacji, uległ normalnemu zużyciu bądź został przypadkowo zniszczony po przejściu odpowiedzialności na kupującego, nie podlega reklamacji.
 5. Na rozpatrzenie reklamacji Sprzedający zastrzega sobie termin 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Użytkownika towaru oraz pisemnego zgłoszenia reklamacji zawierającego opis wad produktu oraz opis proponowanego sposobu załatwienia reklamacji.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 2., koszt przesyłki towaru na adres Sprzedającego w związku z reklamacją ponosi Sprzedający.
 7. W przypadku gdy na skutek zgłoszonej i uwzględnionej przez Sprzedającego reklamacji Użytkownik odstąpi od zawartej umowy Sprzedający zwróci mu pieniądze uiszczone tytułem zapłaty za towar oraz koszty przesyłki. Zwracany towar powinien być czysty oraz zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 8. O decyzji o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w wiadomości e-mail lub pocztą tradycyjną.
 9. W przypadku nieuznania reklamacji towar zostanie odesłany do Użytkownika na wskazany przez niego adres.
 10. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien wypełnić formularz reklamacyjny dostępny w Serwisie i dołączyć go do przesyłki ze zwracanym towarem.

V. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
  2. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Sprzedający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
  3. przerwy w świadczeniu usług zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Serwisu;
  4. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu;
  5. opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z niewłaściwego dokonania Płatności, w tym    wynikające z nieprawidłowego lub niekompletnego podania przez Użytkownika danych, które umożliwiają zrealizowanie Płatności w formie przedpłaty.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędny wybór towaru przez Użytkownika, chyba że błąd leży po stronie Serwisu. W takim przypadku Użytkownik powinien zgłosić reklamację w sposób określony w Rozdziale IV.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy innych ustaw wymienionych w Rozdziale I ust. 2 lit. b)-e).
 2. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją Polityki Prywatności. Brak akceptacji Polityki Prywatności uniemożliwia korzystnie z Serwisu i składanie Zamówień.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie oraz na stronie www.sklep.mpgol.pl. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu.

Załącznik 1

Polityka prywatności sklepu www.sklep.mpgol.pl

 1. Piotr Dzierzgowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MP GROUP Sp. z o.o., zwany dalej: „Sprzedającym”, zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. 
 2. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez Sprzedającego, w następujących celach: 
  1. realizacji złożonego przez Użytkownika Zamówienia;
  2. rozpatrywania wniosków i próśb Użytkownika;
  3. dostarczania Użytkownikowi informacji na temat towarów Sprzedającego, łącznie z wysyłaniem informacji handlowych pocztą elektroniczną lub z wykorzystaniem innych środków komunikacji elektronicznej (np. SMS) na temat wyżej wymienionych towarów. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania tych informacji w każdej chwili wysyłając maila na adres: zamowienia@mpgol.pl.  
 3. Sprzedający jako administrator danych osobowych zobowiązuje się zapewnić poufność danych osobowych Użytkownika oraz możliwość realizacji jego praw dostępu do Cookie. Cookie to mały plik tekstowy, zapisywany przez stronę internetową na komputerze, telefonie lub jakimkolwiek innym urządzeniu Użytkownika, zawierający dane na temat korzystania Użytkownika z tej strony. Cookies są potrzebne w celu ułatwienia korzystania ze strony i sprawienia, by stała się bardziej przyjazna Użytkownikowi, nie wyrządzając przy tym żadnej szkody komputerowi.
 4. Cookies wykorzystywane są jedynie przez Google Analytics. Witryna www.sklep.mpgol.pl nie wykorzystuje plików Cookies.
 5. Dane przechowywane w Cookies naszej strony internetowej wykorzystywane są przez Google Analytics, które są wykorzystywane, i których zarządzaniem w celach statystycznych zajmuje się Google.
 6. Używanie Cookies można wyłączyć. Jeśli Użytkownik woli ograniczyć, zablokować lub usunąć Cookies ze strony internetowej, może tego dokonać w ustawieniach przeglądarki. Parametry mogą się różnić w zależności od przeglądarki, jednak zwykle ustawienia cookies znajdują się w menu „Preferencje” lub „Narzędzia”. Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach cookies swojej przeglądarki, Sprzedający zaleca skorzystać z menu „Pomoc” przeglądarki.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka

Logowanie

Login / e-mail:


Hasło:

» rejestracja
» nie pamiętam hasła

Aktualna promocja

Przyczepa trzyosiowa 8500 mm dł

39 000,00 PLN
(47 970,00 PLN brutto)

więcej...

Transport

Zamówiony towar jesteśmy w stanie dostarczyć własnym transportem.

Więcej informacji udzielamy telefonicznie i poprzez e-mail. ›› KONTAKT

Partnerzy

Hale namiotowe, namioty okolicznościowe - produkcja, wynajem, montaż